Co to jest budownictwo zrównoważone?

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie – tak w dużym skrócie przedstawia ideę zrównoważonego rozwoju raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju jeszcze z roku 1987. Jedną z dziedzin, która ma szczególny wpływ na przyszłość środowiska naturalnego jest budownictwo. A jak ma się idea zrównoważonego rozwoju do branży budowlanej i architektonicznej?

Zrównoważony rozwój jako idea

Pomysł i całe pojęcie zrównoważonego rozwoju swoje początki ma w dziedzinie leśnictwa, gdzie odnosiło się do takiego gospodarowania zasobami leśnymi, aby umożliwić stałe rozrastanie się lasu, nie zagrażając mu nadmiernymi wycinkami. Następnie idea została przejęta przez inne dziedziny, aż doczekała się takiego rozwinięcia, że dzisiaj można już mówić o całej doktrynie. Specjaliści wskazują od lat, że wraz z ekspansją gospodarczą i przemysłową wzrasta zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i tego wytworzonego siłą ludzkich rąk. Stąd konieczność odpowiedzialnego zarządzania zgodnego z zachowaniem równowagi poszczególnych elementów gospodarki czy środowiska, ze szczególną uwagą podchodząc do kwestii socjalnych, ekonomicznych i środowiskowych.

O konieczności wdrażania doktryny zrównoważonego rozwoju między innymi w procesie projektowania domów mówi także prawo Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyjęła szereg uchwał i inicjatyw, które mają na celu odpowiedzialne gospodarowanie zasobami. W ramach programu Europa 2020 zakłada się między innymi szersze zastosowanie dla inteligentnych sieci energetycznych czy opracowanie nowych, przyjaznych dla środowiska metod produkcji.

Budownictwo zrównoważone – czyli jakie?

Budownictwo zrównoważone najczęściej nazywa się zamienne ekologicznym. W rzeczywistości sprowadza się do takiej działalności budowniczej, która byłaby w zgodzie z podstawowymi założeniami idei zrównoważonego rozwoju. W zakresie budownictwa i architektury największy nacisk kładzie się na element środowiskowy, a więc między innymi stosowanie metod i materiałów, które nie są szkodliwe dla otaczającej przyrody.

Główne cechy budynków, które powstają w zgodzie z ideą zrównoważonego budownictwa opierają się na ich energooszczędności oraz wykorzystaniu ekologicznych surowców i materiałów. Budynek ekologiczny powinien więc cechować się mniejszym zużyciem energii, wykorzystywaniem surowców odnawialnych, użyciem materiałów pochodzących z ponownego przetworzenia i obecnością materiałów konstrukcyjnych, które są używane ponownie, tam gdzie tylko jest to możliwe.

Planowane efekty zrównoważonego budownictwa

Jak zostało już powiedziane, idea ekologicznego budownictwa głównie skupia się na realizacji aspektu dbałości o środowisko naturalne. Głównym oczekiwanym efektem ma być więc zapobieganie postępującej degradacji ekosystemu – zastosowane rozwiązania zarówno w zakresie energetyki, izolacji, materiałów budowlanych powinny w maksymalnym stopniu ograniczać zużycie energii. Ale już na etapie trwania budowy można obserwować efekty działań w ramach idei zrównoważonego budownictwa – między innymi przez zmniejszenie wykorzystanych zasobów, takich jak woda czy energia lub na poziomie redukcji produkowanych odpadów i zanieczyszczeń.

Budownictwo zrównoważone ma także swój wymiar ekonomiczny, bo tam gdzie stosuje się energooszczędne materiały i rozwiązania technologiczne widać wyraźnie zmniejszone koszty związane z eksploatacją takiego obiektu a inwestorzy i wykonawcy robót otrzymują z tytułu sięgania po ekologiczne rozwiązania dofinansowania czy dopłaty, które mają ułatwiać i rozpowszechniać tę ideę. Wdrażanie tej idei widać na przykładzie nowoczesnych biur i domów zrealizowanych na bazie projektów architektów, np. szczecińskiej firmy Studio AG.